Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 im. Marii Konopnickiej  funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.  poz. 1943), rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenie MEN  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1587) oraz inne akty wykonawcze. W oparciu o ww. przepisy, opracowane został statut szkoły i stanowi on wykładnię prawa związanego z  jej funkcjonowaniem.

.

1.       Zasady finansowania:

Działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.

 

2.       Zasady działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej

Działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza wynika z podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz opiera się na konstruowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Wzbogaceniem i uzupełnieniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych są program wychowawczy i program profilaktyki.

 

3.       Zasady zarządzania

Zarządzanie partnerskie w oparciu o zespół kierowniczy, w skład którego wchodzą wicedyrektor, kierownik świetlicy, kierownik gospodarczy, koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, we współpracy z organami szkoły, zgodnie z ich kompetencjami oraz ze związkami zawodowymi.

 

4.       Zasady wynagradzania

Wynagradzania pracowników:

¾     Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm. - nowelizacja z dnia 22 czerwca 2017, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).

¾     Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1786 tekst jednolity) i własny regulamin wynagradzania.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.Ew.Kaminska 09-12-2012
Aktualizujący Szczęch Hubert 15-11-2017
Zatwierdzający Nowakowska Elżbieta (Szkoła Podstawowa nr 177) 19-11-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-11-2017
Liczba odwiedzin: 1515